Rederi AB Multum

Historik:

Bolaget tecknades 28/3 1918 med ett aktiekapital på 210000 kronor fördelade på 420 aktier á 500 kronor.
Till första ordförande och verkställande direktör valdes Eric Mauritz Alexius Hagström. Styrelsens säte var Oskarshamn.


Stiftelseurkunden anger bl. a. att:.
“Bolagets Verksamhet skall hafva till föremål att idka rederirörelse och därmed sammanhängande verksamhet”
“Bolagets styrelse skall hafva sitt säte i Oskarshamn”
“Aktiekapitalet skall utgöra minst 200.000 och högst 600.000 kronor”

“Bolagets styrelse skall bestå av fyra ledamöter med två suppleanter”

Rederiets bolagsordning antogs 22/3 1918 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 22/4 1918 med organisationsnummer 15.632.

Vid ordinarie bolagsstämma med rederiet 31/3 1919 utsågs kontorschefen S. Hedström till verkställande direktör.

Vid bolagsstämman 30/3 1923 beslutade man att bolaget skulle träda i likvidation vilken godkändes av myndigheterna först 1925-10-26 och till likvidator utsågs dåvarande vice verkställande direktören Harald Paco Lagerström.

Företaget upplöstes 1952-11-18 enligt § 173a i aktiebolagslagen.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1918NannaBarkskepp
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat