Rederi AB Sirena

Historik:

Bolaget tecknades 16/12 1916 med ett aktiekapital på 40.000 kronor fördelade på 420 aktier á 1.000 kronor.
Någon verkställande direktör finns ej angiven utan bolaget tecknas av styrelsens medlemmar var för sig.


Bolagets verksamhet anger att:
“Bolagets skall idka rederirörelse och därmed sammanhängande verksamhet”.
“Bolagets styrelse skall hafva sitt säte i Oskarshamn”
“Aktiekapitalet skall utgöra minst 40.000 och högst 120.000 kronor”

Rederiets bolagsordning antogs 16/12 1916 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 30/12 1916 med organisationsnummer 13.930.

Vid bolagsstämman 31/3 1919 beslutade man att bolaget skulle träda i likvidation vilken godkändes av myndigheterna 3/3 1920. Till likvidator utsågs skeppsklareraren Harald Paco Lagerström, kamreren Otto Schlemeier och direktören Elis Berggren.
Firman tecknades av likvidatorerna var för sig.

Företaget upplöstes 7/10 1952 enligt § 173a i aktiebolagslagen.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1917-21SirenaSkonare
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat